Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Biuro Tłumaczeń Werbatis Joanna Gawron-Pawłowska traktuje z najwyższą powagą ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych osób odwiedzających stronę www.werbatis.pl
Podając dane na stronie www.werbatis.pl zostaniesz poproszony o wyrażenie niezbędnych zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.
2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności wprowadzono następujące pojęcia:

Administrator Danych Osobowych: właściciel strony www.werbatis.pl Biuro Tłumaczeń Werbatis Joanna Gawron Pawłowska z siedzibą w Kiekrzu (62-090), ul. Starzyńska 22, 62-090, NIP: 972-110-48-46, REGON: 302857190;
Procesor Danych Osobowych: podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe powierzone w imieniu Administratora Danych Osobowych na podstawie podpisanej umowy;
Użytkownik: osoba odwiedzająca stronę www.werbatis.pl za pośrednictwem urządzenia użytkownika;
Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://werbatis.pl/ są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wprowadzoną Polityką prywatności.

§2. Administrator Danych

1. Biuro Tłumaczeń Werbatis jest administratorem danych swoich klientów i podwykonawców. Oznacza to, że jeśli Użytkownik wypełnia formularz kontaktowy lub bezpłatnej wyceny, to przetwarzamy dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a w przypadku formularza współpracy dodatkowo jeszcze wykształcenie, język ojczysty, datę urodzenia, doświadczenie zawodowe. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania realizacja niektórych oferowanych usług nie będzie możliwa.
2. Dane osobowe przetwarzane są:

• w celu niezbędnym do wykonania umowy, w tym do sporządzenia tłumaczenia przesłanych dokumentów, obsługi zgłoszeń, które są kierowane do administratora, kontaktowania się z użytkownikiem w celu związanym ze świadczeniem usług – na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO,,
• w celu obsługi zapytań kierowanych do Administratora na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 a) RODO,
• w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych, tj. m.in. wystawianie i przechowywanie faktur, – na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO,
• w celu marketingu bezpośredniego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO,
• w celu wysyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO,
• w celu marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO,
• w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

3. Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie Werbatis jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@werbatis.pl
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub podwykonawcom na podstawie stosownej umowy (tłumacze, Poczta Polska). Państwa dane mogą zostać przekazane również podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe, kurierskie.
9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
10. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody (w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu lub maksymalnie do 5 lat lub w okresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu skorzystania z usług.
12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
13. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

§3. Jakie dane przetwarzamy

1. Istnieją dwie kategorie danych osobowych: zwykłe i wrażliwe. Dane wrażliwe to takie, które podlegają szczególnym zasadom przetwarzania i ochrony. Wszelkie inne dane osobowe nazywamy zwykłymi.
2. Dane zwykłe jakie przetwarzamy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wykształcenie, numer PESEL; adres poczty elektronicznej oraz inne dane zawarte w dokumentach przekazywanych do tłumaczenia.
3. Dane wrażliwe jakie przetwarzamy to dane zawarte w materiałach przekazywanych do tłumaczenia. Wrażliwe dane osobowe, gromadzone są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do realizacji tłumaczenia.

§4. Obowiązek zgłaszania naruszeń

1. Administrator danych osobowych ma obowiązek zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych. Zgodnie z RODO naruszenie ochrony danych osobowych, należy bezwzględnie zgłosić w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

szybkie płatności: